‘STRZELAŁBYM’. RAPORT O MOWIE NIENAWIŚCI W KAMPANII WYBORCZEJ

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało RAPORT pt. ‘«Strzelałbym». O mowie nienawiści w kampanii wyborczej’. Udokumentowano w nim przykłady rasistowskich i ksenofobicznych wypowiedzi na temat mniejszości, rozpowszechnianych dla celów politycznej propagandy.

W raporcie odnotowane zostały przejawy mowy nienawiści, którą w czasie kampanii wyborczej, tj. od lipca do października, posługiwali się politycy, działacze społeczni, pracownicy mediów, a także zwolennicy poszczególnych partii. Publikacja gromadzi przykłady wpisów na platformach społecznościowych, materiałów video i grafik, wywiadów oraz przemówień wiecowych zawierających treści obraźliwe wobec Ukraińców, Żydów, osób LGBT czy osób z niepełnosprawnością.

 – ‘Jeszcze nigdy w kampanii wyborczej nie wykorzystywano tak planowo i na taką skalę – nienawiści wobec innych ludzi. Upiorne miejsce w przekazie politycznym zajęli migranci z krajów afrykańskich i azjatyckich, których utożsamiano z zagrożeniami takimi jak terroryzm, przestępczość seksualna czy złodziejstwo’ – powiedziała Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. I dodała: – ‘Smutne jest to, że tego rodzaju treści powielali przedstawiciele wszystkich partii’.

– ‘Szczególną rolę w rozpowszechnianiu fałszywego i krzywdzącego wizerunku migrantów odegrały materiały video udostępniane w mediach społecznościowych. Krótkie filmy, bez żadnej informacji o tym, kiedy zostały nagrane, opatrzone rasistowskim komentarzem, to jedna z najczęstszych form politycznej manipulacji’ – powiedział Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. – ‘Takie treści generowały następnie nienawistne komentarze kolejnych użytkowników’ – podkreślił.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ uczestniczy w międzynarodowym projekcie SafeNet (Monitoring and Reporting for Safer Online Environments), w ramach którego monitoruje i zgłasza platformom społecznościowym treści propagujące nienawiść wobec mniejszości. We wrześniu i październiku na 55 zgłoszonych treści do Facebooka, Twittera i YouTube… nie została usunięta żadna z nich. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jako Trusted Flagger (tzw. zaufany zgłaszający) ponownie wysłało zgłoszenia do każdej z tych platform, zawierające szczegółowe informacje na temat wpisów propagujących nienawiść. W rezultacie usunięte zostały… 4 takie treści.

Wybrane przykłady wypowiedzi udokumentowanych w raporcie ‘«Strzelałbym». O mowie nienawiści w kampanii wyborczej’:

– 2 lipca Roman Giertych, były lider Młodzieży Wszechpolskiej, były wicepremier, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu nr 33 (woj. świętokrzyskie), udostępnił na Twitterze video, które przedstawiało grupę mężczyzn uciekających przed policją, i dodał komentarz: ‘Za dwadzieścia lat przez wpuszczenie do Polski setek tysięcy imigracji z krajów muzułmańskich możemy być świadkami takich scen na ulicach Warszawy’.

– 8 lipca Dariusz Matecki (kandydat na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim, przewodniczący Suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim i szef Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu) opublikował na Twitterze komentarz z wyrazami uznania dla skrajnie prawicowych bojówkarzy, którzy rozbili festiwal Pride Fest w Tbilisi (Gruzja), organizowany przez społeczność LGBT.

– 20 lipca w Bydgoszczy dr Sławomir Ozdyk, kandydat do Sejmu z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, właściciel agencji z branży ochroniarskiej w Berlinie, roztoczył podszytą ksenofobią wizję życia w krajach Europy Zachodniej: ‘Niemieckie media mainstreamowe nazywają to, co tam się dzieje, opanowywaniem całych dzielnic miast przez bandy migracyjne. Powtórzę: przez bandy arabsko-czeczeńskie dokładnie’.

– 20 lipca poseł Janusz Korwin-Mikke, kandydat Konfederacji w wyborach do Sejmu (okręg 20, podwarszawski), zamieścił na Twitterze wpis o charakterze homofobicznym. Oświadczył: ‘Wartością europejską jest. np. potępianie homoseksualizmu’.

– 26 lipca na kanale wRealu24 (emisja na platformie BanBye) dr. hab. Andrzej Zapałowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego i kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych w okręgu nr 22 (Krosno; jedynka na liście), wygłosił fałszywe stwierdzenie, że ‘kosztem polskiego podatnika utrzymuje się grubo ponad milion obywateli Ukrainy w Polsce’.

– 5 sierpnia w Zielonej Górze pojawił się ogromny baner wyborczy posła Łukasza Mejzy (niezrzeszony, był związany z ruchem Kukiz’15), który zawierał treści ksenofobiczne. Na plakacie tym widniały slogany: ‘Przyjmowanie migrantów – gwałty i terror’, ‘Polska bez migrantów – bezpieczna Polska’.

– 17 sierpnia w Sejmie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w pełen manipulacji sposób powiązał obecność migrantów w krajach Europy Zachodniej z przestępczością seksualną wobec kobiet: ‘Bo polskie kobiety są bezpieczne w Polsce, bo nie ma nielegalnych imigrantów. […] A wy nie zwracacie uwagi na zagrożenie i chcecie, żeby były gwałcone, jak we Francji, w Belgii’.

– 6 września Jacek Ćwięka, kandydat Konfederacji na senatora w okręgu nr 55 (Rzeszów), napisał na Twitterze, że zbrodnie wojenne w Buczy i Irpieniu ‘to była jednak mistyfikacja’. Wystąpił również w obronie prezydenta Rosji: ‘Dziś wszystkim podżegaczom palą się styki, bo brak dowodów by nazwać Putina zbrodniarzem wojennym’.

– 7 września Adam Gbiorczyk, działacz Konfederacji i kandydat na senatora z ramienia tego ugrupowania w okręgu 94 (Leszno, Rawicz, Gostyń, Kościan), opublikował na Twitterze komentarz, w którym podawał w wątpliwość masową zagładę w obozach hitlerowskich. Napisał: ‘Samo istnienie obozów nie jest dowodem na śmierć milionów, a jest dowodem na istnienie obozów’.

– 17 września dr hab. Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była posłanka z listy Prawa i Sprawiedliwości, opublikowała na Twitterze wpis, w którym pojawiło się określenie dehumanizujące uchodźców i migrantów (nazwała ich ‘dziczą’).

***

W marcu 2023 roku Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz aktów dyskryminacji z lat 2020-2023. Na ponad 300 stronach opisane zostały przypadki napaści fizycznych na osoby wyróżniające się kolorem skóry, językiem czy wyznaniem, a także przejawy agresji słownej w miejscach publicznych.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która od wielu lat prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ z założenia nigdy nie ubiegało się ani nie zamierza się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

‘«Strzelałbym». O mowie nienawiści w kampanii wyborczej’ (pełna wersja raportu – plik PDF).

Materiał video zawierający fragmenty audycji odnotowanych w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

‘SHOOT THEM’. REPORT ON HATE SPEECH IN THE ELECTION CAMPAIGN IN POLAND

The ‘NEVER AGAIN’ Association has published a report entitled ‘«Shoot them.» Hate speech in the election campaign in Poland.’ It documents examples of racist and xenophobic statements about minorities, disseminated for political propaganda purposes.

The report records manifestations of hate speech used by politicians, activists, media, and supporters of particular parties during the election campaign, i.e. from July to October. The publication collects examples of entries on social media platforms, video materials and images, interviews and speeches at rallies, taking aim at Ukrainians, Jews, LGBT people, and people with disabilities, as well as migrants and refugees.

– ‘Never before has hatred towards other people been used so systematically and on such a scale in an election campaign. A ghoulish place in the political messaging was taken by migrants from African and Asian countries who were identified with threats such as terrorism, sexual crime, and theft,’ said Anna Tatar from the ‘NEVER AGAIN’ Association. She added, ‘It is sad that this type of content was repeated by representatives of all parties.’

– ‘Video materials shared on social media played a particular role in spreading false and harmful image of migrants. Short videos, without any information about when they were recorded, with racist comments, are one of the most common forms of political manipulation,’ said Rafal Pankowski from the ‘NEVER AGAIN’ Association. ‘Such content subsequently generated hateful comments from more and more users,’ he emphasised.

The ‘NEVER AGAIN’ Association participates in the international project SafeNet (Monitoring and Reporting for Safer Online Environments), in which it monitors and reports content propagating hatred towards minorities to social media platforms. In September and October, out of 55 items reported to Facebook, Twitter and YouTube… none of them were removed. The ‘NEVER AGAIN’ Association, as a Trusted Flagger, sent reports again to each of these platforms, containing detailed information about posts promoting hate. As a result,… 4 such items were removed.

Selected examples of statements documented in the report ‘«Shoot them.» Hate speech in the election campaign in Poland’:

– On 2 July Roman Giertych, former leader of far-right Mlodziez Wszechpolska (All-Polish Youth) and Koalicja Obywatelska (Civic Coalition) candidate in the parliamentary elections, shared a video on Twitter that showed a group of men chased by the police and added his own comment, ‘Twenty years from now, due to having allowed hundreds of thousands of immigrants from Muslim countries into Poland, we may witness such scenes on the streets of Warsaw.’

On 8 July, Dariusz Matecki, Prawo i Sprawiedliwosc (PiS; Law and Justice) candidate for the Sejm (lower chamber of Polish Parliament) in the Szczecin constituency, published a comment on Twitter expressing his appreciation for the far-right militants who on 8 July invaded the Pride Fest festival in Tbilisi (Georgia) organised by the LGBT community.

– On 20 July in Bydgoszcz Dr. Slawomir Ozdyk, far-right Konfederacja (Confederation party) candidate in the Sejm elections (lower chamber of the Polish Parliament), presented a xenophobic, even grotesque vision of life in Western European countries. He said, ‘The German mainstream media describe what is happening there by saying that entire city districts have been taken over by migrant gangs. Let me repeat, by Arab-Chechen gangs.’

– On 20 July, Janusz Korwin-Mikke, far-right Konfederacja (Confederation party) MP and its candidate in the Sejm elections in Warsaw suburbs, posted a homophobic entry on Twitter. He declared, ‘Condemning homosexuality is one of the European values.’

– On 26 July, the far right wRealu24 channel on the BanBye platform broadcast a conversation with Dr. Andrzej Zapalowski, Professor at University of Rzeszow and Konfederacja (Confederation party) candidate in the parliamentary elections, made a false statement that ‘well over a million Ukrainian citizens live in Poland at the expense of the Polish taxpayer.’

– On 5 August in Zielona Gora, a huge election banner of MP Lukasz Mejza (unaffiliated, previously associated with the Kukiz’15 movement) appeared, containing xenophobic content. The poster displayed the slogans: ‘Accepting migrants – rape and terror,’ ‘Poland without migrants – safe Poland.’

– On 17 August, during the parliamentary debate, the Minister of Education and Science Przemyslaw Czarnek linked the presence of migrants in Western European countries with sexual crimes against women, ‘Polish women are safe in Poland, because there are no illegal immigrants. […] And you don’t pay attention to the threat and want them to be raped, like in France or Belgium.’

­- On 6 September, Jacek Cwieka, Konfederacja (Confederation party) candidate for the Senate, posted on Twitter that war crimes in Bucha and Irpin [two neighbouring towns in Ukraine where Russian troops have committed mass atrocities against the civilian population] ‘were, after all, a hoax.’ He also spoke in defense of the Russian president, ‘Today, all the inciters are going insane, because there is no evidence to call Putin a war criminal.’

On 7 September, Adam Gbiorczyk, far-right Konfederacja (Confederation party) candidate for the Senate, published a comment on Twitter in which he questioned the mass extermination in the Nazi camps. He wrote, ‘The mere existence of the camps is not evidence of the death of millions, it is only evidence of the existence of the camps.’ 

– On 17 September, Dr. Krystyna Pawlowicz, Judge of the Constitutional Tribunal and former Prawo i Sprawiedliwosc (Law and Justice) MP, posted a comment on Twitter containing a term that dehumanises refugees and migrants (she called them ‘savages’).

***

In March 2023, the ‘NEVER AGAIN’ Association published the ‘Brown Book’ – documentation of racist, xenophobic and homophobic crimes and acts of discrimination in Poland in the years 2020-2023. Over 300 pages describe cases of physical assaults on the basis of skin colour, language, or religion, as well as acts of verbal aggression. In addition, the report documents street demonstrations with slogans inciting hatred, acts of discrimination against minorities, and fascist banners displayed at football stadiums. Examples of hostility towards refugees from Ukraine can also be found therein.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. It has actively participated in international civil society networks, including the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GAADHE) and the International Network Against Cyber Hate (INACH). It takes part in international projects to counter hate speech, Get The Trolls Out and SafeNet.

‘«Shoot them.» Hate speech in the election campaign in Poland’ (full version of the report – PDF).

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.linkedin.com/company/never-again-association

JAK POLICZYĆ NIENAWIŚĆ? HEJTERZY O UKRAIŃCACH

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadziło badanie na temat mowy nienawiści w internecie wobec uchodźców z Ukrainy. W analizie tej użyto platformy SentiOne Listen, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania publicznych wypowiedzi w sieci. Uzyskane rezultaty zostały przedstawione w opracowaniu ‘Jak policzyć nienawiść? Hejterzy o Ukraińcach’.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ i firma SentiOne podpisały porozumienie o współpracy 1 grudnia 2022 roku. Zakłada ono wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do zbadania skali problemu ksenofobicznej mowy nienawiści w internecie, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny przeciwko Ukrainie. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych działań ograniczających propagowanie tego typu treści w sieci.

Badanie obejmowało treści opublikowane w minionym roku (od 24 lutego 2022 do 2 lutego 2023) w mediach społecznościowych (na Facebooku i Twitterze) na profilach należących do trzech skrajnie prawicowych kanałów (telewizji internetowych): wRealu24, Mediów Narodowych i eMisja.tv. W opracowaniu uwzględniono ponadto treści zamieszczone na profilach partii Konfederacja, jak również trzech liderów tego środowiska: Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka i Janusza Korwin-Mikkego. O wyborze akurat tych profili do analizy zadecydowały duże zasięgi publikowanych przez nie przekazów.

Wśród najczęściej rozpowszechnianych treści, podsycających niechęć wobec uchodźców, znalazły się antyukraińskie i antysemickie teorie spiskowe (o rzekomej ‘ukrainizacji’ Polski, powstawaniu ‘Ukropolu’ czy ‘Ukropolinu’ zdominowanego przez Ukraińców i Żydów) i fałszywe informacje (o rzekomych przywilejach dla uchodźców kosztem Polaków w każdej sferze życia). Autorzy wpisów w pełen manipulacji sposób wykorzystywali też tragiczne wydarzenia z historii, by przedstawiać uchodźców z Ukrainy jako ludzi okrutnych i groźnych, a tym samym wzbudzać wobec nich wrogość.

Według danych wygenerowanych za pomocą platformy SentiOne Listen, w ciągu ostatnich 12 miesięcy w polskim internecie pojawiło się 397 990 antyukraińskich wypowiedzi, które miały około 547 mln odsłon. Najpopularniejsze ksenofobiczne hasła to ‘ukrainizacja’ i powiązany z nią hasztag ‘#stopukrainizacjiPolski’ (11 276 wzmianek, 11 619 123 odsłon), dalej: ‘banderowcy’, ‘banderyzm’ i ‘banderyzacja’ (5162 wzmianek, 3 373 659 odsłon) oraz ‘Ukropol’/‘Ukrpol’ (684 wzmianek, 727 011 wyświetleń).

– ‘Byliśmy zaskoczeni, na jaką skalę może rozpowszechniać się mowa nienawiści. Oto niecałe 200 wpisów na Facebooku i Twitterze wywołuje reakcję w postaci tysięcy komentarzy i udostępnień, a treści te docierają do ponad siedmiu i pół miliona odbiorców (tyle mają odsłon). To akurat przypadek Konfederacji’ – mówi współautorka opracowania, dr Anna Tatar. – ‘Rekordzistą okazuje się Janusz Korwin-Mikke. Według naszego badania antyukraińskie treści zamieszczone na jego twitterowym profilu wygenerowały prawie 14 milionów odsłon. Jak wskazują wyniki sondażów, wśród Polaków spada akceptacja dla obecności uchodźców wojennych z Ukrainy. Obecnie jest ona najniższa od 24 lutego 2022 roku, choć nadal 67 proc. ankietowanych wyraża zgodę na przyjmowanie uchodźców’. – ‘Spodziewamy się, że wraz z datą 24 lutego antyukraińskie narracje przybiorą tylko na sile’ – mówi współtwórca raportu Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, Łukasz Jakubowski.

Już 6 kwietnia 2022 roku Stowarzyszenie opublikowało raport pt. ‘Zachowajmy solidarność z uchodźcami’ o przypadkach dyskryminacji i mowy nienawiści wobec Ukraińców, uchodźców i mniejszości narodowych w Polsce w kontekście trwającej wojny. W styczniu 2023 Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało raport poświęcony mowie nienawiści, a także antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym na kanale Media Narodowe Roberta Bąkiewicza. Po publikacji raportu kanał został usunięty przez YouTube.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce zainicjowała kampanię przeciwko mowie nienawiści w internecie ‘R@cism-Delete’, uczestniczy w projektach Get The Trolls Out i Safenet. Jest członkiem międzynarodowych sieci International Network Against Cyber Hate (INACH) oraz Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GADHE).

‘Jak policzyć nienawiść? Hejterzy o Ukraińcach’ (pełna wersja opracowania):

https://www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/172/jak_policzyc_nienawisc._hejterzy_o_ukraincach.pdf

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

RAPORT O NIENAWIŚCI W MEDIACH BĄKIEWICZA

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało raport poświęcony mowie nienawiści, a także antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym na kanale Media Narodowe Roberta Bąkiewicza. W audycjach MN szkalowano też Jerzego Owsiaka, zestawiając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z nazistowską akcją pomocową z okresu III Rzeszy. Media Narodowe to telewizja internetowa nadawana na YouTube, która otrzymuje ogromne dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kanał Media Narodowe posiada ponad 250 tysięcy subskrybentów. Transmituje miesięcznie średnio 100-150 audycji, niektóre z nich mają kilkadziesiąt tysięcy odsłon. Wydawcą serwisu Media Narodowe jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz, redaktor naczelny Mediów Narodowych i główny organizator tzw. Marszu Niepodległości. W latach 2021-2022 prowadzone przez niego stowarzyszenia (Roty Marszu Niepodległości, Marsz Niepodległości i Straż Narodowa) otrzymały prawie 5 milionów złotych z publicznych funduszy, z czego dotacja na Media Narodowe wyniosła ponad 198 tys. złotych.

– ‘Na kanale Media Narodowe obrażani są przedstawiciele wielu mniejszości, w tym Żydzi, uchodźcy z Ukrainy, a także osoby LGBT. Z powodów islamofobicznych atakowani są też uchodźcy przetrzymywani na granicy polsko-białoruskiej’ – stwierdza dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, współautorka raportu.

Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na antenie Mediów Narodowych transmitowane są audycje, w których komentatorzy przedstawiają uchodźców z Ukrainy jako zagrożenie (między innymi ‘biologiczne’) dla polskiego społeczeństwa, odbierają Ukraińcom prawo do zachowania własnej tożsamości narodowej (żądając, by się polonizowali), a nawet kwestionują rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Robert Bąkiewicz już w 2021 roku w przemówieniu transmitowanym przez Media Narodowe przestrzegał przed ‘imigracją ukraińską’, która miałaby według niego prowadzić do ‘podmiany etnicznej’ w Polsce.

W raporcie Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ odnotowało też liczne przykłady treści antysemickich rozpowszechnianych w Mediach Narodowych. Wśród nich znalazły się oskarżenia o to, że Żydzi czerpią korzyści z wojny przeciwko Ukrainie, manipulują pamięcią o Zagładzie dla celów finansowych, sami są winni antysemityzmu czy wreszcie – że chcą zawłaszczyć Polskę, aby zbudować tu swoje państwo Polin.

Na antenie Mediów Narodowych prowadzący szkalowali również Jerzego Owsiaka i działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia Piotr Barełkowski (pracownik Mediów Narodowych, zwolniony w 2022 roku z Radia Poznań w związku z przeprowadzeniem z Januszem Korwin-Mikkem wywiadu, w którym pojawiły się treści proputinowskie), miotając oskarżenia i zniewagi pod adresem Owsiaka, odwołał się… do okresu III Rzeszy: ‘Forma tego wydarzenia, którym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wprost nawiązuje do nazistowskiego Winterhilfe. To była taka akcja w okolicach Bożego Narodzenia, która miała służyć pomocą żołnierzom na froncie […]. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tej analogii, że samą formę wydarzenia ewidentnie pan Jerzy Owsiak wziął czy wzorował się na hitlerowskim Winterhilfe’.

Oto przykłady komentarzy wygłoszonych na kanale Media Narodowe, które zostały odnotowane w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

– Radosław Patlewicz (autor książki ‘Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne’): ‘Są twarde dowody na to, że Żydzi wykorzystywali krew ludzi i zwierząt w celach przede wszystkich medycznych, a także w celach rytualnych. Chodzi oczywiście o macę paschalną oraz o towarzyszący kolacji sederowej tak zwany rytuał wina’ (18.01.2022),

– Piotr Strzembosz (Stowarzyszenie Wiara i Czyn) o uchodźcach z Ukrainy: ‘Przecież 500 tysięcy osób z kraju ogarniętego wojną, to może być zarzewie nie tylko wirusa COVID, ale szereg innych bardzo niebezpiecznych rzeczy. Jeśli jest stan wojny, ludzie mogą mieć trudność z utrzymaniem higieny, mogą przenosić różne pasożyty, tutaj nie bójmy się tego słowa’ (2.03.2022),

– Brunon Różycki (stały prowadzący audycji na kanale Media Narodowe): ‘Wyludnianie wschodniej Ukrainy jest na rękę Putinowi, Żydom i być może Zachodowi’ (22.03.2022, w ciągu tygodnia audycja ta zyskała ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTube),

– Radosław Patlewicz: ‘Żydzi niemalże expressis verbis domagają się de facto likwidacji chrześcijaństwa, to jaki będą mieli chrześcijanie stosunek do Żydów? […] Można powiedzieć, że Żydzi niejako znów proszą się o jakieś złe rzeczy z nimi związane, że ktoś im może znowu zrobić krzywdę’ (25.04.2022),

– Jan Bodakowski (stały prowadzący kanału Media Narodowe; od wielu lat uczestnik skrajnie prawicowych manifestacji, a także kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2019 roku; nie uzyskał mandatu): o literze Z, czyli symbolu rosyjskiej inwazji: ‘[tej litery] nie ma w rosyjskim alfabecie […], za to jest ona bardzo podobna do litery, która jest w języku hebrajskim i w kabalistyce oznacza wojnę. I to by też mi pasowało, że kabalistyczny symbol wojny na czołgach rosyjskich był widoczny, tym bardziej, że znając bardzo bliskie relacje Władimira Putina ze środowiskami żydowskimi’ (10.07.2022),

– Robert Bąkiewicz (redaktor naczelny Mediów Narodowych): ‘Trzeba odkłamać Jedwabne. Jestem w pełni przekonany, że na podstawie tych dowodów, które dzisiaj już mamy, można jednoznacznie stwierdzić, że tego mordu nie dokonali Polacy. […] To, co środowiska żydowskie czy Izrael mówi wokół tej sprawy, utwierdza nas w przekonaniu, że to jest po prostu działanie tylko na korzyść aktualną, budowania mitu tego zbrodniczego postępowania Polaków, ale i podbijania tej całej religii Holokaustu, jak oni to mówią’ (10.07.2022),

– Tadeusz Matuszyk (w latach osiemdziesiątych działacz frakcji tzw. ‘prawdziwych Polaków’ w Solidarności): ‘Od ponad tysiąca lat Żydzi w większości byli, są i będą śmiertelnymi wrogami narodu i państwa polskiego’ (13.10.2022).

***

AKTUALIZACJA: Po publikacji raportu Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ kanał Media Narodowe został usunięty z platformy YouTube.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ z założenia nigdy nie ubiegało się ani nie zamierza się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

‘Raport o mowie nienawiści na kanale Media Narodowe (2021-2023): pełna wersja raportu – PLIK PDF .

Materiał video zawierający fragmenty audycji z kanału Media Narodowe odnotowanych w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
www.linkedin.com/company/never-again-association

GLOBAL ALLIANCE AGAINST DIGITAL HATE AND EXTREMISM

This week the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism held its inaugural event and sent a letter to major tech companies demanding they take action to protect their users and inclusive democracies around the globe.

The event, entitled ‘The Urgent Need for Action Against Online Harms: Global Stories From Frontline Activists’, was held virtually. Speakers included Alliance members, researchers, and people directly harmed by online hate from Iraq, Poland, Myanmar, and the United States.

‘We have come together to demand action and transparency from tech companies,’ said Wendy Via, co-founder of the Global Project Against Hate and Extremism. ‘Tech companies say they are doing what they can, they say their policies are global, but the truth is that there is not enough transparency in how tech companies designate dangerous organizations, too many authoritarian leaning politicians continue to enjoy dangerous exemptions, and content moderation and user safety in non-English languages is light-years behind. All of this is causing real harm around the world.’

The speakers’ stories exemplified how tech companies are complicit in the spread of real life hate, violence, and extremism, and speakers implored tech companies to take immediate action in the name of safety for people around the world.

Ro Sayedullah with Rohingya Student Network and Lucky (last name withheld for security reasons), Rohingya activist and student, shared their experience of living through a genocide in which Facebook played a role.

‘Facebook destroyed our life,’ said Lucky. ‘It changed our life into an unacceptable situation. Facebook knows what it did to us, but is still not listening to our voices. Facebook is rejecting our call. Let’s get hand in hand to fight against Facebook’s oppression.’

‘The contributions of Facebook have created hell for us,’ said Sayedullah. ‘I will not give up, I will fight and will inspire people continuously to fight against the human rights violations of Facebook.’

The wide array of speakers showed how widespread the problem of digital hate is throughout the globe, and how people everywhere are actively harmed by tech companies inaction – from genocide, to online harassment, to real-life discrimination, to far-right and anti-democratic events.

‘The vile pro-war propaganda of the Putin regime was enabled on global social media platforms and the companies have been slow to remove it,’ said Rafal Pankowski, co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association in Poland. ‘In fact, contrary to the platforms’ claims, it is often still present there. Moreover, far-right disinformation and incitement against the refugees from Ukraine is rampant and the platforms again fail to react.’

Another speaker, Hayder Hamzoz, founder of Iraqi Network for Social Media, said ‘hate speech on the Internet in Iraq has kidnapped the lives of our friends, and strong voices like Dr. Reham Yaqoob who fought for human rights and women’s voices. Social media companies must bear responsibility for the double standards they follow in content moderation and deliberate ignorance of the hate speech on their platforms in our region’.

While people in the United States and the Global North also been harmed by online violence and hate, the people and communities in the Global South are particularly harmed by the tech companies’ inaction.

The Steering Committee of the Alliance also sent a letter laying out demands to tech companies on Tuesday to Meta (Facebook, Instagram and WhatsApp), Twitter, TikTok, Google, and YouTube. The letter asked tech companies to ensure that their policies, community standards, and algorithms are designed to minimize harm and that those policies are appropriately and globally enforced.

According to the letter, ‘real-world, systemic issues – from far-right extremism to genocide to caste and religious discrimination to gender bias and racism – are made worse by the business practices of major internet and social media companies. We cannot strengthen democracies and protect human rights while companies amplify and reward hate and extremism.’

Specifically, in the letter, the Alliance asked tech companies to take the following actions:

– End exemptions from content moderation for the politically powerful and influencers globally and implement fact-checking for all political ads.

– Clarify and improve definitions of ‘dangerous individual and organization’ designations and ensure their enforcement, with the input of civil society and experts, not only in the U.S. and Europe, but in the Global South. For those companies that do not have such a policy, we strongly believe one must be put in place.

– Expand and ensure proportionate resources for content moderation in all languages and cultural competency for all regions of the world where your business operates.

– Fix and design algorithms to end their amplification of disinformation, hate and extremism.

‘Through international collaboration and collective action, we’re confident that we can, and will, achieve transparency from ad tech companies and the more equitable and consistent application of fairer and stronger hate speech and community standard policies across the globe,’ said Bissan Fakih, Senior Campaigner with Digital Action. ‘The time is now.’

Steering Committee members of the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism are Avaaz, Digital Action, Equality Labs, Faith Matters, Global Project Against Hate and Extremism, and the ‘NEVER AGAIN’ Association.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. Since 2005, it has led the ‘Racism-Delete’ campaign, which has the objective of removing antisemitic and racist content from the internet. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH). The Association also takes part in projects to counteract online hate speech such as ‘Get the Trolls Out’ and ‘Open Code for Hate-Free Communication’.

More information:

https://globalalliance.tech

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

TECH COMPANIES MUST PUT HUMANITY BEFORE PROFIT AND POWER

Statement from the ‘NEVER AGAIN’ Association and Global Project Against Hate and Extremism

28 February 2022

As the world watches Putin’s brutal and deadly invasion of Ukraine in horror, tech companies must decide immediately which side of history they are on. They can fulfill their responsibilities as global corporations, on which billions depend, and do all they can to avoid more death and destruction, or they can remain complicit in an illegal act of war that has already led to many deaths, hundreds of thousands of refugees, and massive destruction of cities and towns.

The choice should be an easy one. Tech companies must deplatform Russian propaganda outlets including RT and Sputnik News and key political figures who are spreading hate and disinformation, helping to fuel this war. And search engines need to derank unauthoritative content and disinformation in favor of legitimate sources.

The Putin war propaganda channels are still very prominent on the major social media platforms. Some obvious examples include the Kremlin’s Twitter account, RT and Sputnik’s YouTube channels, and RT and others’ Facebook accounts, among many, many others. This disinformation leads to harms and contributes to the threats against democracies everywhere. These channels and accounts must be removed immediately.

So far, the tech companies have failed to act in any meaningful way. Even as the European Union has banned some Russian propaganda outlets, people across the U.S. and other parts of the globe are being subjected to lies. And dangerous international fascist and white supremacist groups continue to find inspiration in Putin’s propaganda.

Some platforms, including YouTube and Facebook, have announced they will demonetize the Kremlin-funded propaganda machine, RT, but that doesn’t go nearly far enough. We know from experience, and indeed minimum research today, that YouTube is incapable of adequately demonetizing accounts and that Facebook, Twitter, Google, and YouTube are incapable of appropriately labeling accounts with violative content and disinformation. A piecemeal approach by YouTube, Facebook, Google, TikTok, and Twitter is unacceptable. Any channel or account spewing disinformation must be deplatformed altogether, especially those of the politically powerful who would use the loopholes afforded them by companies with a misguided sense of ‘newsworthiness.’

The nearly meaningless steps tech companies have taken since the Russian invasion of Ukraine aren’t good enough, and are a continuation of their failures to protect democracies, users, and the lives that have been lost while they profit. Issuing statements about minimum changes for press coverage is insulting to the world. We’ve seen how discrimination, hate, violence, and even genocide have occurred while big tech fiddles.

This time, these companies must finally step up and do the right thing, take a lesson from the people of Ukraine and all those supporting them, including the Russian peace movement, and put humanity before profit and power.

Launched in 2020, the Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE) was founded by Heidi Beirich and Wendy Via to address the gap in efforts to stop transnational hate and far-right extremism movements, particularly US-based activity that is exported to other countries and across borders.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. Since 2005, it has led the ‘Racism-Delete’ campaign, which has the objective of removing antisemitic and racist content from the internet. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH). The Association also takes part in projects to counteract online hate speech such as ‘Get the Trolls Out’ and ‘Open Code for Hate-Free Communication’.

More information:

https://globalextremism.org

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ