HATE SPEECH ON YOUTUBE DOCUMENTED IN A NEW REPORT

The ‘NEVER AGAIN’ Association published a report on hate speech, antisemitic and anti-Ukrainian conspiracy theories propagated on the far-right Media Narodowe (National Media) YouTube channel, which receives subsidies from the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

The National Media channel has over 250,000 subscribers. It produces an average of 100-150 broadcasts per month, some of them have tens of thousands of views.

The publisher of the National Media is Stowarzyszenie Marsz Niepodleglosci (March of Independence Association), whose leader is Robert Bakiewicz, editor-in-chief of the National Media and the main organizer of the so-called Independence March, the big far-right march that takes place in Warsaw on Polish Independence Day every 11 November. Bakiewicz is a former leader of the fascist group Oboz Narodowo-Radykalny (National-Radical Camp, ONR).

In the years 2021-2022, Bakiewicz’s organizations (Independence March Squads, March of Independence and National Guard) received almost 5 million Polish zloty (1 million US dollars) from public funds, including over 198 thousand Polish zloty directly for the National Media.

– ‘Many minorities are regularly attacked on the National Media channel, including Jews, Muslims, refugees from Ukraine, and LGBT people,’ says Dr. Anna Tatar from the ‘NEVER AGAIN’ Association, co-author of the report. – ‘Such offensive contents clearly breach YouTube community standards and we expect YouTube to take action’ – said Jacek Dziegielewski, a researcher for ‘NEVER AGAIN’ who participated in the report’s preparation.

Since the first days of the Russian invasion, the National Media broadcasts have presented refugees from Ukraine as a threat (including ‘biological’ threat) to the Polish society, denied the Ukrainians’ right to preserve their own national identity (demanding that they ‘polonize’ themselves), and questioned the Russian war crimes committed in Ukraine. The head of the National Media, Robert Bakiewicz, already in 2021 warned against ‘Ukrainian immigration’, which in his view would lead to an ‘ethnic replacement’ in Poland.

In the report, the ‘NEVER AGAIN’ Association also recorded numerous examples of antisemitic content disseminated by the National Media. Among them there were medieval accusations of blood libel (accusing Jews of murdering Christian children for ritual purposes) as well as claims that the Jews were behind the current war in Ukraine, falsified the history of the Holocaust for financial purposes, were guilty themselves of creating antisemitism, and finally that they wanted to appropriate Poland in order to build their own state under the name ‘Polin’ (Polin means Poland in Hebrew).

Here are examples of comments made on the National Media channel, which were noted in the report of the ‘NEVER AGAIN’ Association:

– Radoslaw Patlewicz (the author of the book ‘Ritual murder in Rzeszow? A historical investigation’): ‘There is hard evidence that Jews used the blood of humans and animals primarily for medical purposes, as well as for ritual purposes. It is, of course, the paschal matzah and the so-called wine ritual accompanying the Seder dinner’ (18.01.2022),

– Piotr Strzembosz (the Faith and Action Association) on refugees from Ukraine: ‘After all, 500,000 people from a country torn by war, this could be the source of not only the COVID virus, but a number of other very dangerous things. If there is a state of war, people may have difficulty maintaining hygiene, they can transmit various parasites, here let’s not be afraid of that word’ (2.03.2022),

– Brunon Rozycki (a regular host on the National Media channel): ‘The depopulation of eastern Ukraine is favourable for Putin, for the Jews and perhaps the West’ (22.03.2022, within a week, this broadcast gained over 100,000 views on YouTube),

– Radosław Patlewicz: ‘The Jews almost expressly demand a de facto liquidation of Christianity, so what attitude should Christians feel toward the Jews […]? It can be said that the Jews are in some ways looking for trouble coming to them, that somebody could harm them’ (25.04.2022),

– Jan Bodakowski (a regular host on the National Media channel, a participant of extreme right-wing demonstrations for many years, and a candidate of the far right Confederation party in the 2019 parliamentary elections; he was not elected): about the symbol of the Russian invasion, the letter Z: ‘[this letter] does not appear in the Russian alphabet […] but it is very similar to a letter that in Hebrew and in Kabbalah means war. And it would also suit the theory that the Kabbalistic symbol of the war was visible on Russian tanks, the more so knowing Vladimir Putin’s very close relations with Jewish communities’ (10.07.2022),

– Robert Bakiewicz (editor-in-chief of the National Media channel): ‘Lies about Jedwabne [an anti-Jewish pogrom committed by Poles in 1941 – editor’s note] have to be straightened out. I am fully convinced that on the basis of the evidence that we already have today, it can be clearly stated that the murder was not committed by the Poles. […] What the Jewish community or Israel says about this issue confirms our belief that it is simply acting for the benefit of currently building the myth of this criminal behaviour of Poles, but also developing this entire religion of the Holocaust’ (8.07.2022),

– Tadeusz Matuszyk (in the 1980s an activist of the so-called ‘true Poles’ faction in the Solidarity movement): ‘For over a thousand years, the majority of Jews have been, are and will be mortal enemies of the Polish nation and state’ (13.10.2022).

***

‘Report on hate speech on the National Media (Media Narodowe) YouTube channel in the years 2021-2023’ (full version of the report – PDF)

UPDATE: After the publication of the ‘NEVER AGAIN’ Association’s report, the YouTube channel Media Narodowe was removed from the platform.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. It has actively participated in international civil society networks, including the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GAADHE) and the International Network Against Cyber Hate (INACH). It takes part in international projects to counter hate speech, Get The Trolls Out and SafeNet.

More information:

www.NeverAgainAssociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
www.linkedin.com/company/never-again-association

RAPORT O NIENAWIŚCI W MEDIACH BĄKIEWICZA

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało raport poświęcony mowie nienawiści, a także antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym na kanale Media Narodowe Roberta Bąkiewicza. W audycjach MN szkalowano też Jerzego Owsiaka, zestawiając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z nazistowską akcją pomocową z okresu III Rzeszy. Media Narodowe to telewizja internetowa nadawana na YouTube, która otrzymuje ogromne dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kanał Media Narodowe posiada ponad 250 tysięcy subskrybentów. Transmituje miesięcznie średnio 100-150 audycji, niektóre z nich mają kilkadziesiąt tysięcy odsłon. Wydawcą serwisu Media Narodowe jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz, redaktor naczelny Mediów Narodowych i główny organizator tzw. Marszu Niepodległości. W latach 2021-2022 prowadzone przez niego stowarzyszenia (Roty Marszu Niepodległości, Marsz Niepodległości i Straż Narodowa) otrzymały prawie 5 milionów złotych z publicznych funduszy, z czego dotacja na Media Narodowe wyniosła ponad 198 tys. złotych.

– ‘Na kanale Media Narodowe obrażani są przedstawiciele wielu mniejszości, w tym Żydzi, uchodźcy z Ukrainy, a także osoby LGBT. Z powodów islamofobicznych atakowani są też uchodźcy przetrzymywani na granicy polsko-białoruskiej’ – stwierdza dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, współautorka raportu.

Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na antenie Mediów Narodowych transmitowane są audycje, w których komentatorzy przedstawiają uchodźców z Ukrainy jako zagrożenie (między innymi ‘biologiczne’) dla polskiego społeczeństwa, odbierają Ukraińcom prawo do zachowania własnej tożsamości narodowej (żądając, by się polonizowali), a nawet kwestionują rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Robert Bąkiewicz już w 2021 roku w przemówieniu transmitowanym przez Media Narodowe przestrzegał przed ‘imigracją ukraińską’, która miałaby według niego prowadzić do ‘podmiany etnicznej’ w Polsce.

W raporcie Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ odnotowało też liczne przykłady treści antysemickich rozpowszechnianych w Mediach Narodowych. Wśród nich znalazły się oskarżenia o to, że Żydzi czerpią korzyści z wojny przeciwko Ukrainie, manipulują pamięcią o Zagładzie dla celów finansowych, sami są winni antysemityzmu czy wreszcie – że chcą zawłaszczyć Polskę, aby zbudować tu swoje państwo Polin.

Na antenie Mediów Narodowych prowadzący szkalowali również Jerzego Owsiaka i działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia Piotr Barełkowski (pracownik Mediów Narodowych, zwolniony w 2022 roku z Radia Poznań w związku z przeprowadzeniem z Januszem Korwin-Mikkem wywiadu, w którym pojawiły się treści proputinowskie), miotając oskarżenia i zniewagi pod adresem Owsiaka, odwołał się… do okresu III Rzeszy: ‘Forma tego wydarzenia, którym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wprost nawiązuje do nazistowskiego Winterhilfe. To była taka akcja w okolicach Bożego Narodzenia, która miała służyć pomocą żołnierzom na froncie […]. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tej analogii, że samą formę wydarzenia ewidentnie pan Jerzy Owsiak wziął czy wzorował się na hitlerowskim Winterhilfe’.

Oto przykłady komentarzy wygłoszonych na kanale Media Narodowe, które zostały odnotowane w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

– Radosław Patlewicz (autor książki ‘Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne’): ‘Są twarde dowody na to, że Żydzi wykorzystywali krew ludzi i zwierząt w celach przede wszystkich medycznych, a także w celach rytualnych. Chodzi oczywiście o macę paschalną oraz o towarzyszący kolacji sederowej tak zwany rytuał wina’ (18.01.2022),

– Piotr Strzembosz (Stowarzyszenie Wiara i Czyn) o uchodźcach z Ukrainy: ‘Przecież 500 tysięcy osób z kraju ogarniętego wojną, to może być zarzewie nie tylko wirusa COVID, ale szereg innych bardzo niebezpiecznych rzeczy. Jeśli jest stan wojny, ludzie mogą mieć trudność z utrzymaniem higieny, mogą przenosić różne pasożyty, tutaj nie bójmy się tego słowa’ (2.03.2022),

– Brunon Różycki (stały prowadzący audycji na kanale Media Narodowe): ‘Wyludnianie wschodniej Ukrainy jest na rękę Putinowi, Żydom i być może Zachodowi’ (22.03.2022, w ciągu tygodnia audycja ta zyskała ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTube),

– Radosław Patlewicz: ‘Żydzi niemalże expressis verbis domagają się de facto likwidacji chrześcijaństwa, to jaki będą mieli chrześcijanie stosunek do Żydów? […] Można powiedzieć, że Żydzi niejako znów proszą się o jakieś złe rzeczy z nimi związane, że ktoś im może znowu zrobić krzywdę’ (25.04.2022),

– Jan Bodakowski (stały prowadzący kanału Media Narodowe; od wielu lat uczestnik skrajnie prawicowych manifestacji, a także kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2019 roku; nie uzyskał mandatu): o literze Z, czyli symbolu rosyjskiej inwazji: ‘[tej litery] nie ma w rosyjskim alfabecie […], za to jest ona bardzo podobna do litery, która jest w języku hebrajskim i w kabalistyce oznacza wojnę. I to by też mi pasowało, że kabalistyczny symbol wojny na czołgach rosyjskich był widoczny, tym bardziej, że znając bardzo bliskie relacje Władimira Putina ze środowiskami żydowskimi’ (10.07.2022),

– Robert Bąkiewicz (redaktor naczelny Mediów Narodowych): ‘Trzeba odkłamać Jedwabne. Jestem w pełni przekonany, że na podstawie tych dowodów, które dzisiaj już mamy, można jednoznacznie stwierdzić, że tego mordu nie dokonali Polacy. […] To, co środowiska żydowskie czy Izrael mówi wokół tej sprawy, utwierdza nas w przekonaniu, że to jest po prostu działanie tylko na korzyść aktualną, budowania mitu tego zbrodniczego postępowania Polaków, ale i podbijania tej całej religii Holokaustu, jak oni to mówią’ (10.07.2022),

– Tadeusz Matuszyk (w latach osiemdziesiątych działacz frakcji tzw. ‘prawdziwych Polaków’ w Solidarności): ‘Od ponad tysiąca lat Żydzi w większości byli, są i będą śmiertelnymi wrogami narodu i państwa polskiego’ (13.10.2022).

***

AKTUALIZACJA: Po publikacji raportu Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ kanał Media Narodowe został usunięty z platformy YouTube.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ z założenia nigdy nie ubiegało się ani nie zamierza się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

‘Raport o mowie nienawiści na kanale Media Narodowe (2021-2023): pełna wersja raportu – PLIK PDF .

Materiał video zawierający fragmenty audycji z kanału Media Narodowe odnotowanych w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
www.linkedin.com/company/never-again-association

COUNTERING GENOCIDE DENIAL IN ASIA: A NEW DIGITAL EXHIBITION

Members of the ‘NEVER AGAIN’ Association participated in a series of events focusing on genocide and human rights in the region of South- and Southeast Asia. They presented the results of its major project ‘Identifying and Countering Holocaust Distortion: Lessons for and from Southeast Asia’ conducted in cooperation with the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

The meetings were organized around the International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime (9 December) and the Human Rights Day (10 December). They took place in Brussels with the participation of numerous representatives of several Asian countries and diaspora communities as well as their friends and allies.

On 8 December, delegates of ‘NEVER AGAIN’ addressed a rally organized by the International Forum for Secular Bangladesh in front of the European Commission headquarters calling for the international recognition of the 1971 Bangladesh Genocide. The rally was followed by a conference on ‘Recognizing Bangladesh Genocide of 1971 and resisting ongoing Rohingya Genocide in Myanmar, Afghanistan and other parts of the world’ hosted by the Ahmadiya mosque in Brussels and chaired by Shahriar Kabir, a renowned Bangladeshi film-maker, writer and social justice advocate. On the following day, ‘NEVER AGAIN’ members spoke at a press event held at the Brussels Press Club and chaired by executive director of the South Asia Democratic Forum Paulo Casaca.

On 12 December, the ‘NEVER AGAIN’ Association representatives participated in meetings by the European Parliament, highlighting the human rights problems in the countries of Southeast Asia as well as Afghanistan and Iran.

The project ‘Identifying and Countering Holocaust Distortion: Lessons for and from Southeast Asia’ has been conducted by ‘NEVER AGAIN’ since 2020. It deals with various forms of genocide distortion and denial spread in the region of Southeast Asia. The project draws on the regional experiences of the Second World War and further instances of genocide in Cambodia, Myanmar, and Thailand to inspire critical memory discourses and develop capacities to counter Holocaust and genocide distortion in the region. The project’s participants included opinion-makers, faith leaders (such as Buddhist monks as well as Jewish and Muslim figures), academics, and the staff of museums and memorial sites, among others. The project’s activities have included research, seminars, publications, and awareness raising. The initiative has been developed in close cooperation with local supporters and partners of the ‘NEVER AGAIN’ Association in the countries of Southeast Asia.

The project’s new digital exhibition is accessible in four languages (English, Khmer, Thai, Burmese) on the website https://holocausteducation-asia.org. The multi-lingual platform is the first of its kind, prepared specially for the Southeast Asian audiences. It also features recommendations on countering genocide denial and other educational materials such as the full proceedings of the historic symposium on genocide denial held in November 2021 in cooperation with the IHRA, Heinrich Böll Stiftung Cambodia, the BALAC Program at Chulalongkorn University (Thailand), and the American University of Phnom Penh (Cambodia): https://holocausteducation-asia.org/symposium-proceedings-en

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally, with a special focus on Southeast Asia. It has actively participated in international civil society networks, including the Alliance Against Genocide and the European Network for Countering Antisemitism through Education.

More information:

https://holocausteducation-asia.org

https://nigdywiecej.org/en/projects/identifying-and-countering-holocaust-distortion-lessons-for-southeast-asia

www.NeverAgainAssociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

 

DWADZIEŚCIA KONCERTÓW ANTYFASZYSTOWSKICH NA KONIEC ROKU

Przesłanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ mocno rozbrzmiewa na koniec roku! W listopadzie i grudniu odbyło się aż dwadzieścia koncertów pod szyldem tej edukacyjnej kampanii społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Kampanię ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ wspierają zespoły reprezentujące wiele gatunków muzycznych, zarówno formacje o ugruntowanej pozycji artystycznej, jak i kapele powstałe w ostatnich latach. Łączy je niezgoda na nacjonalistyczną nienawiść, a także teksty zaangażowane, podejmujące ważne społecznie sprawy. Zespoły te podczas swoich koncertów wyrażają solidarność z Ukrainą i organizują pomoc dla uchodźców.

Akcję ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ od wielu lat wspiera zespół Dezerter. To jedna z najważniejszych formacji polskiej sceny alternatywnego rocka, założona w 1981 przez Krzysztofa Grabowskiego i Roberta Materę. Pod szyldem kampanii Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ ukazała się ich wydana w tym roku płyta pt. ‘1986, co będzie jutro?’. Ponadto jesienna trasa koncertowa Dezertera odbywała się pod hasłem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Zespół wystąpił w kilkunastu polskich miastach, jak również w Bratysławie (Słowacja), Brnie (Czechy) i w Rotterdamie (Holandia).

Także zespół The Analogs regularnie występuje pod patronatem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Twórczość tej formacji uważana jest za prekursorską dla muzyki street punk w Polsce, a kapela do dzisiaj plasuje się w czołówce sceny. W 2002 roku utwór ‘Futbol’ znalazł się na kompilacji ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. The Analogs ma w dorobku kilka albumów i setki koncertów, występuje w klubach i na festiwalach w całej Europie.

Pod szyldem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ organizuje koncerty również legendarny punkrockowy zespół Moskwa. To kapela utworzona w 1983 roku z inicjatywy Piotra Rogozińskiego, Pawła Gumoli oraz Tomasza Grona. Przez jakiś czas z powodów politycznych występowała pod nazwą M-kwa. W twórczość zespołu wpisane są idee antyfaszystowskie.

Kolejny rok z dorobkiem wielu koncertów pod szyldem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ zamyka warszawska hardcorowo-punkowa załoga Human Rights. W swoich utworach muzycy śpiewają o wolności, szacunku, współczuciu i tolerancji, czyli – jak deklarują – ‘o tym wszystkim, o czym coraz częściej zapominamy przygniatani brutalną i zakłamaną rzeczywistością, manipulowani politycznymi hasłami, obietnicami i łgarstwami’. Wiosną 2022 pod patronatem kampanii Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ ukazała się płyta Human Rights pt. ‘Zaraza’.

Pod patronatem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ odbył się 26 listopada w Grodzisku Mazowieckim festiwal Mięty Pole, który określany jest jako ‘święto muzyki eksperymentującej’ i stanowi ‘przestrzeń spotkań różnych nurtów muzycznych’. Tego samego dnia przesłanie kampanii Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ rozbrzmiewało też w Warszawie podczas koncertu benefitowego Food Not Bombs (Jedzenie Zamiast Bomb). To międzynarodowa inicjatywa prospołeczna, polegającą na wydawaniu darmowych wegetariańskich i wegańskich posiłków osobom potrzebującym.

Jeszcze przed końcem roku pod hasłem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ zagrają: Dezerter, Human Rights i Yestem (16 grudnia w Lublinie), Human Rights, The Pau i Serotonin Zero (17 grudnia w Kraśniku), a także The Analogs (16 grudnia w Wałbrzychu i 17 grudnia w Warszawie).

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zaprasza do współpracy muzyków, wydawców i organizatorów koncertów, którzy chcieliby wydać album, opublikować teledysk albo zorganizować koncert pod patronatem promocyjnym kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Kontakt mailowy: redakcja@nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Zostały one zainicjowane przez założyciela stowarzyszenia, śp. Marcina Kornaka (1968-2014). Ponadto ‘NIGDY WIĘCEJ’ prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Uczestniczy też w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

Koncerty zespołu Human Rights – patronat kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’: Stargard (26.11), Lublin (16.12) i Kraśnik (17.12):

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

EDUKACJA O PRAWACH CZŁOWIEKA – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zaprasza do współpracy wolontariackiej osoby zainteresowane edukacją o prawach człowieka.

Zapraszamy do wspólnych działań osoby, które są zainteresowane pracą z młodymi ludźmi, potrafią nawiązać z nimi dobre relacje, wsłuchać się w ich głos, a jednocześnie w przystępny sposób przekazywać własne treści. Szukamy osób z pasją, które byłyby gotowe kształtować postawy otwartości i dialogu, a także zaciekawić młodzież szeroko rozumianą innością: kulturową, językową czy narodowościową.

Zachęcamy do kontaktu osoby, które posiadają wiedzę na temat mowy nienawiści, a także mechanizmów dyskryminacji. Równie istotne są dla nas zagadnienia związane z przeciwdziałaniem nienawiści; znajomością sytuacji grup mniejszościowych i ich postulatów; a także kwestie standardów etycznych w debacie publicznej.

Co można zrobić? Przede wszystkim wesprzeć nas w przygotowaniu i poprowadzeniu zajęć edukacyjnych i warsztatów poświęconych przeciwdziałaniu ksenofobii i innym uprzedzeniom. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” regularnie prowadzi krajowe i międzynarodowe szkolenia i warsztaty dla uczniów i studentów, nauczycieli, działaczy społecznych, osób należących do mniejszości, urzędników, pracowników firm.

Dzięki tym zajęciom chcemy pokazać, dlaczego warto reagować na mowę nienawiści w sieci i poza nią oraz promować takie wartości jak przyjaźń i szacunek dla odmienności w miejscu zamieszkania, nauki i pracy. Zachęcamy do podejmowania działań na rzecz budowania kultury pokoju i wolnej od ideologicznej uzurpacji pamięci o historii.

Dążymy do tego, aby w Polsce dobrze się czuły osoby należące do mniejszości narodowych, etnicznych czy wyznaniowych, osoby z niepełnosprawnościami, a także LGBT. W tym szczególnie trudnym momencie zależy nam również na wspieraniu uchodźców z Ukrainy i reagowaniu na przejawy niechęci wobec nich. W pierwszych miesiącach agresji Rosji przeciwko Ukrainie, w obliczu wielkiej liczby uchodźców wojennych, polskie społeczeństwo zareagowało olbrzymią falą solidarności, gościnności i pomocy. Jednak obok licznych gestów wsparcia dla walczącej o wolność Ukrainy pojawiły się też próby podsycania niechęci wobec uchodźców, a nawet otwartego usprawiedliwiania putinowskiej inwazji. Właśnie dlatego zajęcia poświęcone dyskryminacji i ksenofobii wydają się dziś szczególnie istotne. Także Ty możesz wziąć udział w ich organizacji i przebiegu!

Zapraszamy do prowadzenia zajęć w języku polskim, angielskim lub ukraińskim (a także w innych językach do wyboru). Co ważne, nasi wolontariusze mają okazję prowadzić spotkania online i na żywo z uczestnikami szkoleń z różnych krajów, zainteresowanych tematem różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. To szansa na nawiązanie niezapomnianych przyjaźni z ludźmi z całego świata.

Oferujemy: poczucie satysfakcji, udział w istotnej społecznie inicjatywie, doświadczenie współpracy z renomowaną organizacją pozarządową. W razie potrzeby chętnie wystawimy zaświadczenie o współpracy i referencje.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją, która od połowy lat dziewięćdziesiątych prowadzi społeczne kampanie edukacyjne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie. Stowarzyszenie prowadzi również dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim pt. „Brunatna Księga”.

Osoby zainteresowane wsparciem naszych działań edukacyjnych prosimy o kontakt mailowy na adres: redakcja@nigdywiecej.org .

ERADICATE HATE GLOBAL SUMMIT

During the Eradicate Hate Global Summit the ‘NEVER AGAIN’ Association called upon the social media platforms to stop enabling the largest international far-right hate fest.

Co-founder of ‘NEVER AGAIN’ Rafal Pankowski participated in the Eradicate Hate Global Summit held in Pittsburgh, Pennsylvania (USA) on 19-21 September 2022. The Summit is the most comprehensive anti-hate conference in the world. It unites experts and leaders from around the globe, who are dedicated to eradicating all forms of hate-fuelled violence. The mission of the Summit is to identify and implement effective solutions for collective change.

The speakers at the 2022 Global Summit included the United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide Alice Wairimu Nderitu and Deborah Lipstadt, the US Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism.

Rafal Pankowski paid tribute to the victims of the war against Ukraine and said that Putin’s war ‘once again shows what the politics of hate and authoritarianism leads to: mass violence and human suffering’.

In his presentation Pankowski described the growth of the annual far-right march on the Polish Independence Day (11 November) in Warsaw as an example of the growing internationalisation of far-right extremism. The march is organized by Polish extreme-right groups with the participation of numerous racist extremist organizations and activists from across Europe and North America. It has regularly gathered more than 100,000 participants and it has often turned violent. Pankowski referred to the march as a ‘super-spreader’ of hate and ‘Charlottesville on steroids’. In November 2021, the ‘NEVER AGAIN’ Association and the Global Project Against Hate and Extremism appealed to Facebook and Twitter to stop the promotion and fundraising for the march.

The Eradicate Hate Global Summit grew from the deadliest antisemitic attack in US history. On 27 October 2018, a heavily armed gunman, who earlier had posted online antisemitic and anti-refugee messages, massacred worshippers from three different congregations at the Tree of Life Synagogue. In the aftermath of the attack, the people of Pittsburgh responded in ways that have been described as distinctive in the history of antisemitism. They not only visibly stood in solidarity with the Jewish people, but also offered comfort and aid, and spoke up against hate.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH) and the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GADHE). The Association also takes part in international projects to counteract online hate speech such as ‘Get The Trolls Out’.

#eradicatehate

More information:

https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/195-articles-from-2021/4727-polish-independence-day-march-likely-to-lead-to-far-right-violence

www.NeverAgainAssociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

GRUPA NA TAK ZAGRA NA NIE RASIZMOWI

Zespół Na Tak zagra swój pierwszy warszawski koncert pod patronatem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Wydarzenie odbędzie się 28 września w klubokawiarni Chmury, która mieści się w zaadaptowanym wnętrzu starej drukarni (ul. 11 Listopada 22). Miejsce to promuje zespoły ze sceny niezależnej.

Twórczość Na Tak jest różnorodna gatunkowo: łączy pop z elementami muzyki klubowej, alternatywnego rocka, punka, krautrocka, jazzu, a nawet muzyki dancingowej. Jak przyznają sami artyści, styl muzyczny traktują jako narzędzie do wyrażania treści, które uważają za szczególnie istotne.

Na Tak aktywnie wspiera akcję ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. – ‘Cele Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ są nam bardzo bliskie, ponieważ zawsze poruszaliśmy problem inności, wykluczenia. (…) Poza tym stwierdzenie, że jesteśmy najpierw ludźmi, a potem narodami jest prawdziwe z perspektywy ewolucji, o której tak często wspominamy. Wszelkie podziały, które społeczeństwa postawiły sobie, są przypadkowe, wynikają z jakichś momentów historii lub z obyczajowości, nie mają żadnego znaczenia, są tylko pozą’ – powiedziała w jednym z wywiadów prasowych Dorota Krempa, wokalistka zespołu.

– ‘Opowiadamy o świecie, który obserwujemy. Podejmujemy tematy społeczne, choć sprawy kosmosu nie są nam obce. Chcemy mówić o różnicach między bogatymi i biednymi, które dzisiaj są tak ogromne, że jedni i drudzy nie są w stanie się spotkać, o kondycji współczesnego człowieka pochłoniętego zdobywaniem iluzorycznej pozycji wykreowanej przez system. Uważamy, że to chciwość jest przyczyną różnic społecznych i dewastacji planety. My, ludzie, zapomnieliśmy, że jesteśmy tylko jednym z wielu gatunków na planecie Ziemia’ – podkreślają muzycy Na Tak.

Pod szyldem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ ukazał się teledysk ‘Podkarpacie’ z nowego albumu zespołu Na Tak pt. ‘Trzymaj się’. Płyta ta została wydana w maju 2022 roku. Link do piosenki:

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zaprasza do współpracy muzyków, wydawców i organizatorów koncertów, którzy chcieliby wydać album, opublikować videoclip albo zorganizować koncert (także online) pod patronatem promocyjnym kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Kontakt mailowy: redakcja@nigdywiecej.org .

‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi kampanie społeczne ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

W 2021 roku na płycie winylowej ukazał się historyczny album ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’, dedykowany pamięci Marcina Kornaka (1968-2014), założyciela Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Wydawnictwo to jest w całości dostępne na YouTube:

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

During the biggest open-air free music festival in Europe, Pol’and’Rock (4-6 August), also known as Polish Woodstock, the ‘NEVER AGAIN’ Association organized a football tournament promoting the message of ‘Let’s Kick Racism out of the Stadiums’, involving teenage players who are refugees from Ukraine. Together with the other participants, they manifested their protest against the war.

On another festival day a meeting was held with the rock band Strachy na Lachy (Empty Threats) at the information stand of the ‘NEVER AGAIN’ Association. For many years, this group has been involved in the activities of the ‘Music Against Racism’ campaign run by ‘NEVER AGAIN’. Krzysztof ‘Grabaz’ Grabowski, the leader of Strachy Na Lachy, explained his band’s involvement in support of the refugees from Ukraine after the outbreak of the war. Some of the musician’s family came from Volhynia (a previously Polish territory, now a region in Ukraine). In press interviews, ‘Grabaz’ emphasised the importance of having neighbours of different nationalities and how it can lead to outbursts of creativity: ‘If in some place different cultures coexist peacefully with each other, then they will undoubtedly develop that place and its culture’.

– ‘During our meeting with Strachy Na Lachy, we talked primarily about war and peace, about respect and prejudice in everyday life, about hate speech and how it can lead to violence. We asked the band to explain how music can create a better world,’ said Joanna Naranowicz, a representative of the ‘NEVER AGAIN’ Association and the lead singer of the punk band Qulturka.

Strachy na Lachy was established in 2001 by Krzysztof ‘Grabaż’ Grabowski and Andrzej ‘Kozak’ Kozakiewicz who also play in a punk-rock group Pidzama Porno. It is one of the most famous rock bands in Poland. In 2014 the band’s leader, ‘Grabaz’, was awarded with the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta – one of the highest honours in Poland, for his ‘outstanding merits in creative work and artistic activity’.

During the Pol’and’Rock Festival, the ‘NEVER AGAIN’ Association had the honour of hosting many other bands of different music styles involved in the ‘Music Against Racism’ campaign.

The ‘Lets’ Kick Racism out of the Stadiums’ tournament has been organised for over twenty years by the ‘NEVER AGAIN’ Association at the Polish Woodstock/Pol’and’Rock Festival. In 2022 it was co-organized with the grass-roots football team FC GAN Pila and supported by FARE network and the Adidas Football Collective through its grassroots support programme. Tournament’s male and female participants jointly express their support for the ideas that guide the entire festival: peace, friendship and respect for diversity. This year, the message resonated particularly strongly with young players from Ukraine who had had to flee the cruelty of war.

During the Pol’and’Rock Festival, the ‘NEVER AGAIN’ Association also organised educational workshops on volunteering and supporting refugees. At NEVER AGAIN’s information stand, there were also practical worskhops on designing anti-racist DIY sew-on patches and t-shirts with the use of stencils and paints. The resulting items of clothing with the message ‘Music Against Racism’ were presented to the participants!

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. ‘NEVER AGAIN’ has conducted the first anti-racism campaign in Eastern European football, ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ and is a founding member of the FARE network.

The campaign ‘Let’s Kick Racism out of Stadiums’ was a brainchild of the late Marcin Kornak (1968-2014), who chaired ‘NEVER AGAIN’ for many years. ‘Let’s Kick Racism out of Stadiums’ has run since the mid-1990s with the aim to combat racism and discrimination at stadiums. One of its main components is monitoring and reporting of hate crimes and hate speech cases.

The ‘NEVER AGAIN’ Association also encourages musicians, record labels and promoters who are interested in releasing music tracks or videos as well as organising concerts (including online) with the promotional support of the ‘Music Against Racism’ campaign to get in touch via email: info@neveragainassociation.org .

More information:

www.NeverAgainAssociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

POL’AND’ROCK, STRACHY NA LACHY I SOLIDARNOŚĆ Z UCHODŹCAMI

Podczas Pol’and’Rock Festival w Czaplinku (dawny Przystanek Woodstock) Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zorganizowało Turniej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, w którym uczestniczyli nastoletni uchodźcy z Ukrainy. Wystąpili jako zawodnicy miejscowej drużyny i wspólnie z polskimi uczestnikami zamanifestowali swój sprzeciw wobec wojny.

W czasie festiwalowych dni na stanowisku informacyjnym Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ odbyło się również spotkanie z kultowym zespołem rockowym Strachy Na Lachy. Od wielu lat grupa ta wspiera kampanię społeczną ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’.

Krzysztof ‘Grabaż’ Grabowski, lider Strachów, opowiedział, w jaki sposób zespół od momentu wybuchu wojny udziela wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Rodzina muzyka częściowo pochodzi z Wołynia (terytorium obecnej Ukrainy). ‘Grabaż’ w wywiadach prasowych podkreślał, jak twórcze może być sąsiadowanie ze sobą wielu narodowości: ‘Jeżeli różne kultury koegzystują ze sobą w sposób pokojowy, to na pewno rozwija to dane miejsce’.

– ‘Podczas spotkania ze Strachami Na Lachy rozmawialiśmy przede wszystkim o wojnie i pokoju, o szacunku i uprzedzeniach w codziennym życiu, o słowach i przemocy, do której mogą prowadzić. Zapytaliśmy też zespół, jaką rolę w budowaniu lepszej rzeczywistości może odgrywać muzyka’ – powiedziała prowadząca dyskusję Joanna Naranowicz, współpracowniczka Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i wokalistka punkowej kapeli Qulturka.

Strachy Na Lachy to formacja powołana w 2001 roku przez Krzysztofa ‘Grabaża’ Grabowskiego i Andrzeja ‘Kozaka’ Kozakiewicza, założycieli zespołu Pidżama Porno. Kilka albumów tej kapeli uzyskało status Złotej lub Platynowej Płyty. Lider Strachów, ‘Grabaż’, uhonorowany został Paszportem Polityki, a w 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za ‘wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej’

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w trakcie Pol’and’Rock Festival miało zaszczyt gościć również inne zespoły zaangażowane w kampanię ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ takie jak: Łydka Grubasa (muzyka alternatywna z dodatkiem reggae), Pull The Wire (band czerpiący inspirację z klasycznych punkowych brzmień rodem z Wysp Brytyjskich i Kalifornii), Sztywny Pal Azji (zespół współtworzył historię polskiego rocka, w 1986 jego utwór ‘Nasze reggae’ stał się nieformalnym hymnem Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie), Transgresja (psychodeliczny rock wzbogacony lirycznymi tekstami utworów) i Uliczny Opryszek (melodyjny, antyfaszystowski punk rock; w zeszłym roku zespół świętował 30-lecie istnienia). ‘NIGDY WIĘCEJ’ gościło również Edgara Heina z Radia Afera, zaangażowanego w działalność kulturalną i muzyczną, który jest prowadzącym na Małej Scenie Pol’and’Rock Festival.

Turniej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ jest od ponad dwudziestu lat organizowany przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ na Przystanku Woodstock (obecnie Pol’and’Rock Festival). Jego uczestnicy (i uczestniczki!) wspólnie wyrażają poparcie dla idei, które przyświecają całemu festiwalowi: pokoju, przyjaźni i szacunku wobec odmienności. W tym roku przesłanie to rozbrzmiewało szczególnie mocno za sprawą obecności młodych graczy z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed okrucieństwem wojny. Turniej od lat wspiera Jurek Owsiak, który na Dużej Scenie wręcza puchar zwycięskiej drużynie.

W trakcie Pol’and’Rock Festival Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zorganizowało również warsztaty edukacyjne na temat wolontariackiej pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, a także sposobów przełamywania barier językowych i integracji z nowymi sąsiadami. Na stanowisku informacyjnym odbyły się też zajęcia praktyczne z projektowania naszywek i koszulek z logotypem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ przy użyciu szablonów i farb.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

Pomysłodawcą edukacyjnej akcji ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ był śp. Marcin Kornak (1968-2014), wieloletni prezes Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Kampania ta jest prowadzona od połowy lat dziewięćdziesiątych i ma na celu przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji na stadionach. Jest skierowana do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dziennikarzy. Promuje pozytywny model kibicowania – przede wszystkim szacunek dla różnorodności i postawę fair play.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

ROBERT LEWANDOWSKI SUPPORTS REFUGEES

Robert Lewandowski has officially become an FC Barcelona player and will wear the club’s shirt bearing the logo of the United Nations’ main agency for refugees (UNHCR, Spanish: ACNUR).

As a Barcelona player, Lewandowski will be able to join the fight for the rights of refugee children and youth from across the world. In mid-June, the Catalan club signed an agreement with the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), according to which it will be allocating 400,000 euros a year to humanitarian activities in Colombia, Turkey, Uganda and Malaysia. FC Barcelona’s president, Joan Laporta, has said the priority is to ‘focus on refugees around the world, which is one of the most serious problems that we are currently facing, with 100 million refugees or displaced people (according to UNHCR figures) to whom we need to respond. This figure has increased due to the crisis in Ukraine. With this agreement, UNHCR and FC Barcelona are making an extraordinary commitment to the world.’

The best player in the history of Polish football and the captain of the Polish national team has been supporting for years people who had to leave their homes due to war and persecution. In May 2014, Robert Lewandowski, as the UNICEF Goodwill Ambassador, visited the Syrian refugee camp in Zaatari, Jordan. At that time, over 100,000 people were staying there, more than half of whom were children. The civil war in Syria has been going on since 2011. According to the United Nations, nearly 12,000 children were killed or injured during the war. Lewandowski, together with two boys, Hisham and Mohammad, visited the place where the children spend their free time, which helps them deal with the traumatic experiences. The footballer appealed: ‘We must be open to the children’s voice. Give them your voice, tell your relatives and friends that there are children all over the world who are waiting for our help and interest. Help us tell their story. Your voice is priceless for these children.’

Two days after the start of the Russian invasion, Lewandowski, in a gesture of support for the people of Ukraine, appeared in an armband in the colors of the country’s flag (during the Bundesliga match Eintracht Frankfurt – Bayern Munich). After the match, he posted a comment on Twitter: ‘As an athlete, I can’t pretend nothing is happening. Stand With Ukraine.’ In addition, Lewandowski donated this unique armband to a charity auction. The proceeds (27,000 Polish zloty) were allocated to the purchase of medical first aid materials and their transport to Ukraine. The footballer also played with the Ukrainian yellow and blue armband in the match between the national teams of Poland and Sweden (29 March, the final play-offs for promotion to the World Cup).

However, in reaction to such an open presentation of his anti-war position, Lewandowski was harassed on social media by Polish hooligans and ultra-nationalists. Apart from signs of appreciation for the footballer and expressions of solidarity with Ukraine – there also appeared xenophobic comments. Here are examples of such content published on Twitter: ‘He was a Pole once’, ‘This is no longer our national team. This is a clear betrayal of the country and the fans’, ‘Face next to the shoe and f.ck the sucker who wears foreign colours’, ‘He bowed in front of the Jews in the match so as not to offend them’, ‘Did we have too few gestures of solidarity with the Bandera followers? [Stepan Bandera was the leader of the Organisation of Ukrainian Nationalists; in practice, the term ‘Bandera’ is frequently used in Poland today as an ethnic slur against Ukrainians – editor’s note] What else to come? Maybe we are supposed to unite our countries immediately and create Ukro-polin [Polin in Hebrew means Poland. Ukropolin is a conspiracy theory according to which Poland would be seized by Jews and Ukrainians – editor’s note]’.

The ‘NEVER AGAIN’ Association reported a number of the hateful posts to the Twitter administration, some of which have been removed.

In April 2022, the ‘NEVER AGAIN’ Association published a report entitled ‘Let’s Maintain Solidarity with the Refugees’ detailing incidents of discrimination and hate speech against Ukrainians, refugees and national minorities in Poland in the context of the ongoing war (READ PDF).

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. The ‘NEVER AGAIN’ Association has conducted the first anti-racism campaign in Eastern European football, ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ and is a founding member of the Fare network. Since 2005, it has led the ‘Racism-Delete’ campaign, which has the objective of removing antisemitic and racist content from the internet. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH) and the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GADHE). The Association also takes part in projects to counteract online hate speech such as ‘Get the Trolls Out’ and ‘Open Code for Hate-Free Communication’.

More information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ