HATE SPEECH ON YOUTUBE DOCUMENTED IN A NEW REPORT

The ‘NEVER AGAIN’ Association published a report on hate speech, antisemitic and anti-Ukrainian conspiracy theories propagated on the far-right Media Narodowe (National Media) YouTube channel, which receives subsidies from the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

The National Media channel has over 250,000 subscribers. It produces an average of 100-150 broadcasts per month, some of them have tens of thousands of views.

The publisher of the National Media is Stowarzyszenie Marsz Niepodleglosci (March of Independence Association), whose leader is Robert Bakiewicz, editor-in-chief of the National Media and the main organizer of the so-called Independence March, the big far-right march that takes place in Warsaw on Polish Independence Day every 11 November. Bakiewicz is a former leader of the fascist group Oboz Narodowo-Radykalny (National-Radical Camp, ONR).

In the years 2021-2022, Bakiewicz’s organizations (Independence March Squads, March of Independence and National Guard) received almost 5 million Polish zloty (1 million US dollars) from public funds, including over 198 thousand Polish zloty directly for the National Media.

– ‘Many minorities are regularly attacked on the National Media channel, including Jews, Muslims, refugees from Ukraine, and LGBT people,’ says Dr. Anna Tatar from the ‘NEVER AGAIN’ Association, co-author of the report. – ‘Such offensive contents clearly breach YouTube community standards and we expect YouTube to take action’ – said Jacek Dziegielewski, a researcher for ‘NEVER AGAIN’ who participated in the report’s preparation.

Since the first days of the Russian invasion, the National Media broadcasts have presented refugees from Ukraine as a threat (including ‘biological’ threat) to the Polish society, denied the Ukrainians’ right to preserve their own national identity (demanding that they ‘polonize’ themselves), and questioned the Russian war crimes committed in Ukraine. The head of the National Media, Robert Bakiewicz, already in 2021 warned against ‘Ukrainian immigration’, which in his view would lead to an ‘ethnic replacement’ in Poland.

In the report, the ‘NEVER AGAIN’ Association also recorded numerous examples of antisemitic content disseminated by the National Media. Among them there were medieval accusations of blood libel (accusing Jews of murdering Christian children for ritual purposes) as well as claims that the Jews were behind the current war in Ukraine, falsified the history of the Holocaust for financial purposes, were guilty themselves of creating antisemitism, and finally that they wanted to appropriate Poland in order to build their own state under the name ‘Polin’ (Polin means Poland in Hebrew).

Here are examples of comments made on the National Media channel, which were noted in the report of the ‘NEVER AGAIN’ Association:

– Radoslaw Patlewicz (the author of the book ‘Ritual murder in Rzeszow? A historical investigation’): ‘There is hard evidence that Jews used the blood of humans and animals primarily for medical purposes, as well as for ritual purposes. It is, of course, the paschal matzah and the so-called wine ritual accompanying the Seder dinner’ (18.01.2022),

– Piotr Strzembosz (the Faith and Action Association) on refugees from Ukraine: ‘After all, 500,000 people from a country torn by war, this could be the source of not only the COVID virus, but a number of other very dangerous things. If there is a state of war, people may have difficulty maintaining hygiene, they can transmit various parasites, here let’s not be afraid of that word’ (2.03.2022),

– Brunon Rozycki (a regular host on the National Media channel): ‘The depopulation of eastern Ukraine is favourable for Putin, for the Jews and perhaps the West’ (22.03.2022, within a week, this broadcast gained over 100,000 views on YouTube),

– Radosław Patlewicz: ‘The Jews almost expressly demand a de facto liquidation of Christianity, so what attitude should Christians feel toward the Jews […]? It can be said that the Jews are in some ways looking for trouble coming to them, that somebody could harm them’ (25.04.2022),

– Jan Bodakowski (a regular host on the National Media channel, a participant of extreme right-wing demonstrations for many years, and a candidate of the far right Confederation party in the 2019 parliamentary elections; he was not elected): about the symbol of the Russian invasion, the letter Z: ‘[this letter] does not appear in the Russian alphabet […] but it is very similar to a letter that in Hebrew and in Kabbalah means war. And it would also suit the theory that the Kabbalistic symbol of the war was visible on Russian tanks, the more so knowing Vladimir Putin’s very close relations with Jewish communities’ (10.07.2022),

– Robert Bakiewicz (editor-in-chief of the National Media channel): ‘Lies about Jedwabne [an anti-Jewish pogrom committed by Poles in 1941 – editor’s note] have to be straightened out. I am fully convinced that on the basis of the evidence that we already have today, it can be clearly stated that the murder was not committed by the Poles. […] What the Jewish community or Israel says about this issue confirms our belief that it is simply acting for the benefit of currently building the myth of this criminal behaviour of Poles, but also developing this entire religion of the Holocaust’ (8.07.2022),

– Tadeusz Matuszyk (in the 1980s an activist of the so-called ‘true Poles’ faction in the Solidarity movement): ‘For over a thousand years, the majority of Jews have been, are and will be mortal enemies of the Polish nation and state’ (13.10.2022).

***

‘Report on hate speech on the National Media (Media Narodowe) YouTube channel in the years 2021-2023’ (full version of the report – PDF)

UPDATE: After the publication of the ‘NEVER AGAIN’ Association’s report, the YouTube channel Media Narodowe was removed from the platform.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. It has actively participated in international civil society networks, including the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GAADHE) and the International Network Against Cyber Hate (INACH). It takes part in international projects to counter hate speech, Get The Trolls Out and SafeNet.

More information:

www.NeverAgainAssociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
www.linkedin.com/company/never-again-association

RAPORT O NIENAWIŚCI W MEDIACH BĄKIEWICZA

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało raport poświęcony mowie nienawiści, a także antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym na kanale Media Narodowe Roberta Bąkiewicza. W audycjach MN szkalowano też Jerzego Owsiaka, zestawiając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z nazistowską akcją pomocową z okresu III Rzeszy. Media Narodowe to telewizja internetowa nadawana na YouTube, która otrzymuje ogromne dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kanał Media Narodowe posiada ponad 250 tysięcy subskrybentów. Transmituje miesięcznie średnio 100-150 audycji, niektóre z nich mają kilkadziesiąt tysięcy odsłon. Wydawcą serwisu Media Narodowe jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz, redaktor naczelny Mediów Narodowych i główny organizator tzw. Marszu Niepodległości. W latach 2021-2022 prowadzone przez niego stowarzyszenia (Roty Marszu Niepodległości, Marsz Niepodległości i Straż Narodowa) otrzymały prawie 5 milionów złotych z publicznych funduszy, z czego dotacja na Media Narodowe wyniosła ponad 198 tys. złotych.

– ‘Na kanale Media Narodowe obrażani są przedstawiciele wielu mniejszości, w tym Żydzi, uchodźcy z Ukrainy, a także osoby LGBT. Z powodów islamofobicznych atakowani są też uchodźcy przetrzymywani na granicy polsko-białoruskiej’ – stwierdza dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, współautorka raportu.

Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na antenie Mediów Narodowych transmitowane są audycje, w których komentatorzy przedstawiają uchodźców z Ukrainy jako zagrożenie (między innymi ‘biologiczne’) dla polskiego społeczeństwa, odbierają Ukraińcom prawo do zachowania własnej tożsamości narodowej (żądając, by się polonizowali), a nawet kwestionują rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Robert Bąkiewicz już w 2021 roku w przemówieniu transmitowanym przez Media Narodowe przestrzegał przed ‘imigracją ukraińską’, która miałaby według niego prowadzić do ‘podmiany etnicznej’ w Polsce.

W raporcie Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ odnotowało też liczne przykłady treści antysemickich rozpowszechnianych w Mediach Narodowych. Wśród nich znalazły się oskarżenia o to, że Żydzi czerpią korzyści z wojny przeciwko Ukrainie, manipulują pamięcią o Zagładzie dla celów finansowych, sami są winni antysemityzmu czy wreszcie – że chcą zawłaszczyć Polskę, aby zbudować tu swoje państwo Polin.

Na antenie Mediów Narodowych prowadzący szkalowali również Jerzego Owsiaka i działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia Piotr Barełkowski (pracownik Mediów Narodowych, zwolniony w 2022 roku z Radia Poznań w związku z przeprowadzeniem z Januszem Korwin-Mikkem wywiadu, w którym pojawiły się treści proputinowskie), miotając oskarżenia i zniewagi pod adresem Owsiaka, odwołał się… do okresu III Rzeszy: ‘Forma tego wydarzenia, którym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wprost nawiązuje do nazistowskiego Winterhilfe. To była taka akcja w okolicach Bożego Narodzenia, która miała służyć pomocą żołnierzom na froncie […]. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tej analogii, że samą formę wydarzenia ewidentnie pan Jerzy Owsiak wziął czy wzorował się na hitlerowskim Winterhilfe’.

Oto przykłady komentarzy wygłoszonych na kanale Media Narodowe, które zostały odnotowane w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

– Radosław Patlewicz (autor książki ‘Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne’): ‘Są twarde dowody na to, że Żydzi wykorzystywali krew ludzi i zwierząt w celach przede wszystkich medycznych, a także w celach rytualnych. Chodzi oczywiście o macę paschalną oraz o towarzyszący kolacji sederowej tak zwany rytuał wina’ (18.01.2022),

– Piotr Strzembosz (Stowarzyszenie Wiara i Czyn) o uchodźcach z Ukrainy: ‘Przecież 500 tysięcy osób z kraju ogarniętego wojną, to może być zarzewie nie tylko wirusa COVID, ale szereg innych bardzo niebezpiecznych rzeczy. Jeśli jest stan wojny, ludzie mogą mieć trudność z utrzymaniem higieny, mogą przenosić różne pasożyty, tutaj nie bójmy się tego słowa’ (2.03.2022),

– Brunon Różycki (stały prowadzący audycji na kanale Media Narodowe): ‘Wyludnianie wschodniej Ukrainy jest na rękę Putinowi, Żydom i być może Zachodowi’ (22.03.2022, w ciągu tygodnia audycja ta zyskała ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTube),

– Radosław Patlewicz: ‘Żydzi niemalże expressis verbis domagają się de facto likwidacji chrześcijaństwa, to jaki będą mieli chrześcijanie stosunek do Żydów? […] Można powiedzieć, że Żydzi niejako znów proszą się o jakieś złe rzeczy z nimi związane, że ktoś im może znowu zrobić krzywdę’ (25.04.2022),

– Jan Bodakowski (stały prowadzący kanału Media Narodowe; od wielu lat uczestnik skrajnie prawicowych manifestacji, a także kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2019 roku; nie uzyskał mandatu): o literze Z, czyli symbolu rosyjskiej inwazji: ‘[tej litery] nie ma w rosyjskim alfabecie […], za to jest ona bardzo podobna do litery, która jest w języku hebrajskim i w kabalistyce oznacza wojnę. I to by też mi pasowało, że kabalistyczny symbol wojny na czołgach rosyjskich był widoczny, tym bardziej, że znając bardzo bliskie relacje Władimira Putina ze środowiskami żydowskimi’ (10.07.2022),

– Robert Bąkiewicz (redaktor naczelny Mediów Narodowych): ‘Trzeba odkłamać Jedwabne. Jestem w pełni przekonany, że na podstawie tych dowodów, które dzisiaj już mamy, można jednoznacznie stwierdzić, że tego mordu nie dokonali Polacy. […] To, co środowiska żydowskie czy Izrael mówi wokół tej sprawy, utwierdza nas w przekonaniu, że to jest po prostu działanie tylko na korzyść aktualną, budowania mitu tego zbrodniczego postępowania Polaków, ale i podbijania tej całej religii Holokaustu, jak oni to mówią’ (10.07.2022),

– Tadeusz Matuszyk (w latach osiemdziesiątych działacz frakcji tzw. ‘prawdziwych Polaków’ w Solidarności): ‘Od ponad tysiąca lat Żydzi w większości byli, są i będą śmiertelnymi wrogami narodu i państwa polskiego’ (13.10.2022).

***

AKTUALIZACJA: Po publikacji raportu Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ kanał Media Narodowe został usunięty z platformy YouTube.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ z założenia nigdy nie ubiegało się ani nie zamierza się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

‘Raport o mowie nienawiści na kanale Media Narodowe (2021-2023): pełna wersja raportu – PLIK PDF .

Materiał video zawierający fragmenty audycji z kanału Media Narodowe odnotowanych w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
www.linkedin.com/company/never-again-association